Economia verde

Cea mai mare competiție de idei de afaceri Cleantech din lume își deschide aplicările din nou pentru Republica Moldova

 

Dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi reprezintă priorități de dezvoltare pentru Republica Moldova. Acestea își găsesc reflectarea în principalele documente de politici ale Guvernului, în special în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova–2020, Strategia energetică–2030, Strategia de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-2020, Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității, Strategia de dezvoltare a agriculturii 2013–2020 şi proiectul Strategiei de mediu 2014–2023, examinat în prezent de Guvern. Acestea sunt totodată parte a angajamentelor Republicii Moldova față de partenerii de dezvoltare ai țării din exterior. Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană urmărește expres asigurarea dezvoltării durabile şi promovarea economiei verzi în țara noastră. Prin semnarea Acordului, Republica Moldova se angajează să armonizeze legislaţia națională la cea europeană și să asigure integrarea prevederilor de protecție a mediului, utilizarea rațională a resurselor și eficiență energetică, în toate sectoarele economiei naționale și ale vieții sociale.

 

Ministerul Economiei a inceput implementarea conceptului de economie verde, actiune ce va conduce la creşterea bunăstării sociale și a capitalului uman, reducând în mod semnificativ riscurile de mediu și problemele ecologice, cu scopul realizării unei dezvoltări durabile şi eradicării sărăciei. Economia verde înseamnă de fapt un mediu economic cu efecte mai puţin nocive asupra mediului înconjurător şi cu beneficii substanţiale asupra societăţii şi fiecărui individ în parte.

 

In acest sens, Ministerul Economiei a aderat la programe si platforme internationale in domeniul economiei verzi, precum Programul „Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică”, Parteneriatul Estic (Greening economies in the Eastern Neighbourhood Countries, EaP Green Programme), Platforma pentru Industria Verde ş.a.   

 

EaP GREEN este un program regional, care este în curs de implementare pentru a asista țările Parteneriatului estic ale Uniunii Europene (EaP) în tranziția lor către economia verde. Programul răspunde angajamentelor asumate de către țările Parteneriatului Estic inclusiv și țara noastră șa forumuri internaționale:Summit-ul de la Varșovia privind Parteneriatul Estic; a șaptea Conferință ministerială  „Un mediu pentru Europa” și Conferința ONU pentru dezvoltarea durabilă „Rio +20”. În cadrul programului EaP GREEN se preconizează susținerea politicilor naționale și implementarea unor proiecte pilot în scopul demonstrării eficienței EaP GREEN.

 

Acest program este sprijinit de Comisia Europeană și alți donatori. Sunt patru organizații internaționale, care vor lucra împreună pentru a oferi suport complet în atingerea obiectivului programului: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltarea Economică, Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu și Organizația pentru Dezvoltarea industrială a ONU.

 

Anul acesta sub egida Primului-ministru, Guvernul Republicii Moldova în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Guvernul Danemarcei a lansat inițiativa privind dezvoltarea verde, care are ca scop: 

•Revizuirea experienței anterioare și concentrarea pe dezvoltarea unor politici pentru realizarea creșterii economice verzi; 

•Formularea unui set complet de recomandări de politici, reglementări și practici de afaceri pentru a ajuta Republica Moldova să adopte un model verde de dezvoltare durabilă prin competitivitate, atractivitatea investițională și durabilitatea afacerii. 

În acest sens, la 08 aprilie 2014 trei ministere: Ministerul Economiei, Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare au semnat declarația comună de intenție asumându-și angajamentul  de a asigura o coordonare eficientă a activităților sectoriale pentru o dezvoltare verde armonioasă și durabilă în Republica Moldova și a înființa o platformă națională pentru creșterea economică verde. În aceste condiții, politicile de dezvoltare durabilă și promovare a economiei verzi urmează a fi coordonate la cel mai înalt nivel, în concordanță cu rolul lor în structura priorităților de dezvoltare ale țării. O soluție în acest sens poate fi crearea unei Comisii pentru dezvoltare durabilă condusă de Președintele Republicii Moldova, ce va fi responsabilă pentru unificarea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării politicilor din domeniul dezvoltării durabile și a economiei verzi. Pe lângă Comisie va activa un secretariat care va sprijini plenar activitățile acesteia.

 

Astfel, în urma unor ședințe consultative cu părțile interesate s-a decis crearea unui Consiliu pentru dezvoltarea durabilă şi economia verde la cel mai înalt nivel (Preşedintele Republicii Moldova) cu un organ de implementare la nivelul guvernului -  un Grup de Lucru inter-ministerial pentru dezvoltarea durabilă şi economia verde. La moment, proiectul decretului Președintelui și proiectul Regulamentului de funcționare a Consiliului național pentru dezvoltare durabilă și promovarea economiei verzi este în proces de elaborare și aprobarea.

 

De asemenea, in scopul stabilirii mecanismului inter-ministerial de coordonare a implementării prevederilor privind promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi, a fost semnat Ordinul comun dintre Ministerul Economiei și Ministerul Mediului „Cu privire la crearea Grupul de lucru inter-ministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi”, care va elabora și asigura implementarea unei foi de parcurs interministeriale pentru promovarea economiei verzi în Republica Moldova.

 

 

ANEXE:

 

  1. Ordinul comun dintre Ministerul Economiei și Ministerul Mediului „Cu privire la crearea Grupul de lucru inter-ministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi”
  2. Proiecte în derulare și progrese înregistrate
  3. Declarație de intenție privind dezvoltarea durabilă și economia verde a Republicii Moldova
  4. Nota de concept privind crearea Comisiei prezidențiale pentru dezvoltare durabilă