INFRASTRUCTURA DRUMURILOR

Infrastructura drumurilor este o subdiviziune structurală din cadrul Direcției infrastructură de transport a aparatului central al Ministerului Economiei și Infrastructurii care are sarcina de a contribui la dezvoltarea reţelei drumurilor publice naționale din ţară prin elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul infrastructurii drumurilor precum și acordarea suportului autorităţilor publice centrale şi locale pe chestiunile ce au tangenţă cu domeniul infrastructurii drumurilor.

 

 Secţia se conduce în activitatea sa de următoarele principii:

 1. legalitate și imparțialitate;
 2. eficiență, obiectivitate și transparență;
 3. profesionalism și responsabilitate;
 4. distribuire și delegare adecvată a atribuțiilor și sarcinilor interne;
 5. informare, comunicare și colaborare eficientă cu celelalte subdiviziuni ale ministerului;
 6. confidențialitate și securitate a prelucrării datelor cu caracter personal;
 7. independență funcțională de celelalte subdiviziuni ale ministerului.

 

Activitatea secţiei are loc în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, hotărârile şi ordonanţele Guvernului, decretele Preşedintelui, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, hotărârile Colegiului, ordinele, instrucţiunile şi indicaţiile conducerii ministerului şi prezentul Regulament.

 

Structura şi statele secției se stabilesc conform statului de personal a ministerului, la propunerea şefului secției și direcţiei după caz.

 

Șeful secţiei și colaboratorii acesteia se numesc în funcţie şi/sau se eliberează din funcţie prin ordinul ministrului, conform prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

 

Misiunea secției constă în coordonarea elaborării strategiei și reglementărilor specifice de dezvoltare și de armonizare a activităților din domeniul drumurilor în cadrul politicii Guvernului în domeniu, în comun cu autoritățile de ramură din Republica Moldova.

 

În scopul realizării misiunii sale, secția exercită următoarele funcții:

 1. Elaborează, promovează și monitorizează politicile de stat, inclusiv a documentelor de policiti ex ante a proiectelor de acte normative și legislative în domeniul infrastructurii drumurilor.
 2. Elaborează programele de construcție, modernizare, reabilitare, reparație și întreținere a drumurilor şi monitorizează implementarea acestora.
 3. Elaborează și implementează cele mai bune practici cu privire la includerea elementelor de siguranță a circulației rutiere la implementarea proiectelor de reabilitare și reparație a drumurilor în limitele competenței secției.
 4. Elaborează și argumentează propunerile privind conexiunea reţelei de drumuri naţionale la coridoarele şi reţelele internaţionale de transport;
 5. Coordonează dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniu.
 6. Participă la elaborarea normelor tehnice și a standardelor precum și promovează implementarea tehnologiilor moderne în domeniu;
 7. Conlucrează cu autorităţile centrale şi locale pe chestiunile ce au tangenţă cu domeniul infrastructurii drumurilor;
 8. Participă și monitorizează desfășurarea licitațiilor din domeniul drumurilor la nivel național; 
 9. Asigură elaborarea de studii de specialitate în domeniul infrastructurii  drumurilor necesare elaborării politicilor publice;
 10. Monitorizează implementarea prevederilor tratatelor internaţionale în domeniul infrastructurii drumurilor;
 11. Monitorizează calitatea politicilor publice și actelor normative specifice domeniului drumurilor;
 12. Monitorizează percepția cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniul drumurilor și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;
 13. Examinează demersurile autorităților publice, persoanelor juridice,  precum și a petițiilor cetățenilor repartizate după competența secției;
 14. Eliberează în condițiile legislației prescripții tehnice și autorizații  pentru amplasarea obiectivelor în zona drumului și zona de protecție a acestuia.

 

Prezentările:

2.  ”Road sector
 
 

Programul prioritizat de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova (Ro)

Приоритетная программа реабилитации дорог в Республике Молдова (Ru)

Programul prioritizat de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova (Eng)