Titlu

Ministerul Economiei a prezentat raportul pe implementare a Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător
04/14/2015 - 11:32

14 aprilie 2015, Chişinău -  Ministerul Economiei a prezentat, la 10 aprilie curent, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene cel de al doilea Raport de progres cu privire la implementarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană (PNAA) pe componenta Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC), pentru trimestrul I al anului curent.

 

 

Potrivit raportului, în perioada de referinţă s-au întregistrat progrese semnificative în ceea ce priveşte armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene în domenii precum accesul mărfurilor pe piață, administrarea vamală și facilitarea comerțului, concurență,transport aerian, drepturile de proprietate intelectuală etc. Mai mult ca atât, în domeniul infrastructurii calităţii au fost adoptate 614 standarde europene, din totalul de 2697 planificate pentru tot anul în derulare, fiind anulate aproximativ 114 standarde naționale conflictuale cu standardele europene. De asemenea, un şir de acte legislative sunt în proces de reavizare de către instituţiile guvernamentale după restituirea acestora, odată cu instituirea noului Parlament.

 

În domeniul drepturilor de proprietate intelectuală s-a constat că legislația Republicii Moldova este în mare parte racordată la legislaţia comunitară. Un grad înalt de armonizare a legislației naționale cu cea europeană se constată şi pe segmentul concurenţă, care are drept scop eliminarea practicilor şi acordurilor anticoncurențiale, transferul de tehnologii, precum și abuzul poziției dominante pe piață. La capitolul accesul mărfurilor pe piață, administrare vamală și facilitarea comerțului, în perioada de raportare a continuat implemenatrea acțiunilor privind încadrarea mărfurilor care fac obiectul comerțului între părți. Astfel, de la 1 ianuarie 2015 a intrat în vigoare Nomenclatorul Combinat de mărfuri.

 

Totodată, pentru  reducerea barierelor tehnice în calea comerțului, instituțiile naționale responsabile de gestionarea domeniilor standardizării, metrologiei și acreditării, au continuat realizarea acţiunilor necesare consolidării cooperării tehnice cu organismele internaționale de resort. De asemenea, se înregistrează progrese în  simplificarea și uniformizarea procedurilor de vămuire a mărfurilor prin preluarea experienței țărilor UE, în acest sens fiind inițiat procesul de armonizare a Codului vamal al Republicii Moldova la prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) de instituire a Codului vamal comunitar. Tototdată, în scopul simplificării procedurilor vamale aferente importului electronic, au fost aprobate normele metodologice cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import.

 

Ministerul Economiei este instituția responsabilă de monitorizarea şi coordonarea realizării măsurilor incluse în Plan la Titlul IV și V, aferente DCFTA, şi prezintă trimestrial până la data de 10 a lunii următoare Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene Raportul de sinteză privind realizarea Planului.