Politici industriale și de competitivitate

Competitivitatea sectorului industrial depinde, în mare parte, de gradul în care acesta este capabil să asimileze produse şi tehnologii moderne, să diversifice producţia şi exporturile. În acest sens, o preocupare majoră a Ministerului Economiei în anul 2013 a fost crearea premiselor necesare pentru implementarea cu succes a inovaţiilor şi asigurarea transferului de tehnologii în sectoarele economiei naţionale.

 

Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru Competitivitate”  constituie un prim pas în accelerarea dezvoltării sistemului inovaţional al ţării. Scopul Strategiei este de a asigura un cadru consistent de politici orizontale ce vor contribui la sporirea competitivităţii internaţionale a Republicii Moldova şi la edificarea unei economii bazate pe cunoaştere, prin dezvoltarea capitalului uman, prin consolidarea capacităţilor firmelor moldoveneşti de a absorbi, genera şi difuza inovaţii şi prin interconectarea mai strânsă a acestora cu centrele universitare şi de cercetare. Strategia adoptă o viziune modernă şi o abordare care reflectă plenar realităţile şi necesităţile actuale ale societăţii moldoveneşti, societate care dispune de capacităţi bune de asimilare, copiere, reproducere, re-inginerie şi optimizare a inovaţiilor existente, dar are încă puţine capacităţi de generare a inovaţiilor noi la scară globală.

 

Șapte parcuri industriale create pe întreg teritoriul ţării cu un volum total de investiţii estimate la circa 183 mln euro şi peste 7400 locuri de muncă preconizate. Un instrument eficient de reabilitare a dezvoltării sectorului industrial pe întreg teritoriul ţării reprezintă crearea parcurilor industriale, acestea servind în calitate de catalizator al procesului de trecere la noua paradigmă de dezvoltare economică, bazată pe export şi investiţii. În acest sens, pe parcursul anului 2013 au continuat activităţile de dezvoltare şi perfecţionare a mecanismelor de creare şi funcţionare parcurilor industriale, fiind operate modificări la Legea cu privire la parcurile industriale . Drept urmare, au fost eliminate unele neclarităţi cu care se confruntau părţile cointeresate în aplicarea legii respective, precum şi incluse prevederi ce ţin de locaţiunea, arenda şi înstrăinarea activelor din cadrul parcurilor industriale.

 

Un instrument modern de susţinere şi stimulare a proceselor de modernizare a sectoarelor industriale sunt clusterele, care au la bază utilizarea tehnologiilor moderne, scientointensive şi reprezintă centre de integrare industrială (de producere) a întreprinderilor. În vederea dezvoltării cadrului normativ în domeniul respectiv a fost elaborată Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova, care are la bază experienţa internaţională de iniţiative clusteriale. Intervenţia statului propusă de concepţie, ţine de dezvoltarea clusterială a ramurilor industriale cu un potenţial semnificativ de creştere, în care s-au format premisele necesare pentru crearea clusterelor. Crearea clusterelor este predestinată să soluţioneze problema descreşterii activităţii industriale, ca urmare a competitivităţii reduse a întreprinderilor producătoare din Republica Moldova. 

 

 

Viziunea Ministerului Economiei și Infrastructurii privind dezvoltarea sectorului industrial si sporirea competitivitatii este expusa intr-un sir de documente strategice precum:

 

  1. Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1149 din 5 octombrie 2006
  2. Strategia Inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru Competitivitate”, aprobata prin Hotararea de Guvern Nr. 952 din 27.11.2013
  3. Conceptia dezvoltarii clusteriale a sectorului industrial al RM
  4. Foaia de parcurs privind ameliorarea competitivitatii, aprobata prin HG nr.4 din 14 ianuarie 2014.