SECURITATE ÎN TRANSPORT

 

Serviciul securitate în transport este o subdiviziune structurală a Direcției infrastructură în transport a Ministerului Economiei și Infrastructurii.

 

Sarcinile de bază a serviciului sunt elaborarea, promovarea şi monitorizarea politicii de stat în domeniul securității în transport.

 

Atribuţiile serviciului sunt stabilite de Regulamentul structurii şi efectivului-limită ale Ministerului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 690 din 30.08.2017.

 

Structura şi statele serviciului se stabilesc conform schemei de încadrare şi salarizare a Ministerului.

 

În activitatea sa serviciul se călăuzeşte de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, de hotărîrile şi ordonanţele Guvernului, de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, ordinele, instrucţiunile şi indicaţiile conducerii Ministerului şi de prezentul Regulament.

 

Serviciul este condus de către şeful serviciului, care se numeşte în funcţie în urma transferului sau promovării concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante şi se eliberează din funcţie prin ordinul ministrului.

 

Colaboratorii serviciului se numesc în funcţie în urma transferului sau promovării concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante şi se eliberează din funcţie prin ordinul ministrului.

 

Misiunea serviciului constă în realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului privind elaborarea, promovarea şi monitorizarea politicii statului în domeniul securității în transport.

 

În scopul elaborării şi promovării politicii unice de stat în domeniul securității în transport, serviciu exercită următoarele funcţii de bază:

 

 • elaborarea, promovarea și monitorizarea politicilor de stat, inclusiv a documentelor de politici ex ante a proiectelor de acte normative și legislative în domeniul securității în transport;  
 • elaborarea normelor tehnice în domeniul siguranței rutiere;
 • implementarea şi monitorizarea realizării prevederilor tratatelor internaţionale în domeniul securității în transport;
 • creșterea gradului de siguranță a traficului rutier prin: implementarea tehnologiilor moderne de întreținere și reparative a drumurilor, asigurarea respectării regulilor de circulație, introducerea sistemelor moderne de gestionare a traficului rutier;
 • conlucrarea cu autoritățile centrale și locale pe chestiuni ce au tangență cu domeniul siguranței rutiere;
 • monitorizarea calității politicilor publice și actelor specifice domeniului securității în transport;
 • monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniul securității în transport și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora.

 

Pentru realizarea funcţiilor de bază care îi revin, serviciul exercită următoarele atribuţii:

 

 1. elaborarea şi promovarea politicii în domeniul securității în transport;
 2. asigurarea elaborării strategiei în domeniul securității în transport şi exercitarea controlului asupra realizării acesteia, elaborarea şi promovarea acţiunilor în vederea  îndeplinirii acesteia;
 3. elaborarea reglementărilor de aplicare a normelor de securitate în transport;
 4. gestionarea bazei de date pentru monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul securității în transport;
 5. elaborarea principiilor, metodelor şi formelor de realizare a politicilor investiţionale în domeniul securității în transport;
 6. susţinerea şi consultarea autorităţilor administraţiei publice locale în probleme ce vizează realizarea programelor de investiţii şi aplicarea reglementărilor specifice în domeniul securității în transport;
 7. asigurarea fundamentării şi coordonarea programelor referitoare la dezvoltarea securității în transport;
 8. elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul securității în transport pentru armonizarea bazei normative şi legislative cu standardele europene şi internaţionale;
 9. elaborarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii în domeniul securității în transport;

 

Prezentarea „Road Safety”  

 

HOTĂRÎRE Nr. 39 din 29-01-2020 pentru aprobarea Planului de acțiuni privind siguranța rutieră pentru anii 2020-2021