Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Consilii, comisii, grupuri de lucru sectoriale

Comisia de ramură pentru negocieri şi consultări colective în domeniul Energeticii (CRCNCE)

CRCNCE a fost instituită prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 214 din 02.11.2016 și activează în conformitate cu prevederile Legii nr.245 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri la nivel de ramură și la nivel teritorial. Din componența nominală a Comisiei fac parte reprezentanți ai Ministerului Economiei, responsabili de sectorul energetic, numiți de conducerea ministerului, ai sindicatelor din sectorul energetic, numiți de organele sindicale de ramură și ai patronatelor din sectorul energetic, numiți de patronatele de ramură.

Scopul activității Comisiei:

- Organizarea consultărilor tripartite între partenerii sociali privind diverse subiecte ce ţin de activităţile din sectorul energeticii,

- coordonarea documentelor de politici privind dezvoltarea sectorului energetic,

- valorificara potenţialului uman şi susţinerii procesului de formare profesională a muncitorilor, specialiştilor  din domeniul energeticii.

Printre atribuțiile Comisiei se enumeră armonizarea intereselor ministerelor, patronatelor şi sindicatelor în domeniul energeticii în procesul elaborării documentelor de reglementare a relațiilor de muncă şi a relațiilor social-economice la nivelul ramurii, purtarea consultărilor şi negocierilor colective, elaborarea şi promovarea convențiilor colective la nivel de ramură, contribuirea la încheierea acestora şi monitorizarea procesului realizării acestora. 

 

Componenta nominala a Comisiei ramurale pentru consultari si negocieri colective in domeniul Energetic

Ordinul cu privire la constituirea Comisiei de ramura pentru negocieri si consultari colective in domeniul Energetic

 

 

 

Consiliul sectorial în domeniul asistenţei externe pentru sectoarele coordonate de Ministerul Economiei (CSAE)

Consiliul sectorial în domeniul asistenţei externe pentru sectoarele coordonate de Ministerul Economiei (CSAE), precum şi Grupurile de lucru  în sprijinul CSAE, au fost instituite prin Ordinul Ministerului Economiei nr.88 din 16 mai 2011.

 

Consiliul are drept scop: coordonarea şi monitorizarea procesului de valorificare a asistentei externe, prin facilitarea comunicării şi participarea tuturor părţilor interesate în procesul de luare a deciziilor privind programarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei externe acordate în sectoarele coordonate de Ministerul Economiei.

 

Comitetul Sectorial pentru formarea profesională în domeniul comerţului interior

Comitetul Sectorial pentru formarea profesională în domeniul comerţului interior (CSFPC)

 

CSFPC a fost instituit prin decizia Comisiei de ramură pentru consultări şi negocieri colective în domeniul comerţului interior din 24 septembrie 2013.

 

Scopul activităţii Comitetului: Dezvoltarea unei oferte de formare profesională corespunzătoare cerinţelor pieţei de muncă şi implicarea mai activă a tinerilor în activităţile din comerţ.

 

Printre atribuţiile Comitetului sunt: elaborarea propunerilor de perfectare a cadrului normativ privind dezvoltarea învăţămîntului vocaţional-tehnic, stabilirea competenţelor generale necesare ocupaţiilor din comerţ / prestări servicii, promovarea sistemului de evaluare bazat pe competenţe, revizuirea standardelor de formare profesională, elaborarea şi validarea acestora.

 

Platforma de comunicare interinstituțională

Platforma de Comunicare Interinstituţională constituie o structură permanentă de consultare, care integrează factorii principali implicaţi în procesul de implementare a politicilor de dezvoltare economică echilibrată a ţării. Platforma a fost instituita prin ordinul ministrului Economiei Nr. 140 din 30 iulie 2013 si întruneşte reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor la nivel naţional şi regional, ce promovează dezvoltarea economică echilibrată a Republicii Moldova şi îşi aduc contribuţia la crearea şi valorificarea potenţialului de dezvoltare a regiunilor ţării.

 

 

Obiectivele Platformei urmăresc:

 

- Stabilirea unei comunicări eficiente şi asigurarea sinergiei şi complementarităţii între acţiunile tuturor actorilor implicaţi în implementarea proiectelor de dezvoltare economică la nivel local/regional;

 

- Asigurarea unei viziuni integrate asupra problemelor de ordin economic cu care se confruntă regiunile ţării şi identificarea soluţiilor sustenabile pentru viitor;


- Eficientizarea procesului de orientare a investiţiilor publice pentru proiectele de dezvoltare, implementate pe întreg teritoriul ţării, în vederea excluderii dublărilor/suprapunerilor ce apar în proces de realizare a proiectelor;


- Implicarea activă a mediului de afaceri, partenerilor sociali, societăţii civile, partenerilor de dezvoltare în acţiunile întreprinse în procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare economică la nivel local/regional. 

Lista documente:

 

 

 1. Ordinul de constituire al Platformei de comunicare interinstituţionale
 2. Regulamentul Platformei de Comunicare Interinstituţională
 3. Lista instituţiilor partenere în cadrul Platformei de Comunicare Interinstituţională

 

 

Grupul de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător

Grupul de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător a fost instituit prin Hotararea Guvernului nr. 1429 din 16.12.2008, se intruneste in sedinta in fiecare zi de miercuri in cadrul Ministerului Economiei si are următoarele atribuţii: 

 

 - monitorizează activitatea autorităţilor administraţiei publice cu competenţe de reglementare în domeniul activităţii de întreprinzător; 
- evaluează datele statistice şi alte informaţii privind impactul reglementării de stat asupra activităţii de întreprinzător;
- examinează şi avizează actele de analiză a impactului de reglementare referitor la necesitatea elaborării proiectelor de acte legislative şi normative privind reglementarea de stat a activităţii de întreprinzător;
- examinează şi avizează proiectele de acte legislative şi normative privind reglementarea de stat a activităţii de întreprinzător, în conformitate cu principiile de reglementare a activităţii de întreprinzător;
- examinează şi avizează proiectele documentelor de politici;
- înaintează Guvernului, prin intermediul Ministerului Economiei şi Comerţului, proiecte de acte legislative şi normative, precum şi propuneri de modificare / completare / abrogare a actelor legislative şi normative în vigoare;
- formulează recomandări pentru autorităţile administraţiei publice abilitate cu funcţii de reglementare a activităţii de întreprinzător privind elaborarea şi modificarea actelor legislative şi normative, în conformitate cu principiile de reglementare a activităţii de întreprinzător şi prevederile Strategiei de reformă a cadrului de reglementare de stat a activităţii de întreprinzător; 
- examinează şi avizează planurile de activitate şi acţiunile orientate spre limitarea reglementării excesive a activităţii de întreprinzător de către autorităţile administraţiei publice;
- examinează rapoartele autorităţilor administraţiei publice privind eficienţa implementării prevederilor actelor normative care vizează reglementarea activităţii de întreprinzător;
- examinează propunerile şi adresările întreprinzătorilor şi structurilor asociative ale acestora privind problemele ce ţin de reglementarea de stat a activităţii de întreprinzător.

Comisia de ramură pentru consultări şi negocieri colective în domeniul comerţului interior

Comisia de ramură pentru consultări şi negocieri colective în domeniul comerţului interior (CRCNCC)

 

CRCNCC a fost instituită prin ordinul nr. 4 din 16.01.2013 al dlui Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministru în temeiul Legii nr. 245 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective. Comisia respectivă este compusă din reprezentanţi ai administraţiei publice centrale (Ministerul Economiei şi Agenţia Protecţia Consumatorilor), administraţiei publice locale (Congresul Autorităţilor Locale din Moldova şi Primăria mun. Chişinău), Camerei de Comerţ şi Industrie, Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi sindicatului de ramură, mediului de afaceri din domeniul comerţului şi mediului academic cu profil comercial.

 

Scopul activităţii Comisiei:  Efectuarea consultărilor tripartite între partenerii sociali privind diverse subiecte ce ţin de activităţile din comerţ, documentelor de politici privind reglementarea / dezvoltarea ramurii, valorificării potenţialului uman încadrat în domeniul comerţului interior.

 

Printre atribuţiile Comisiei se enumeră armonizarea intereselor părţilor în stabilirea relaţiilor social-economice la nivel de ramură, examinarea programelor de utilizare a forţei de muncă în comerţ, înaintarea propunerilor în vederea respectării drepturilor salariaţilor din ramură, etc.  

 

Consiliul Consultativ in domeniul infrastructurii calitatii
Comisia de ramură pentru consultări şi negocieri colective în domeniul industriei nealimentare

 

 

Comitetul Sectorial pentru formarea profesională în domeniul industriei nealimentare

 

Comitetul Sectorial pentru formarea profesională în domeniul industriei nealimentare a fost instituit prin Decizia Comisiei de ramură pentru consultări şi negocieri colective în domeniul industriei nealimentare din 03.06.2014.

 

În scopul dezvoltării unei forţe de muncă moderne, competente şi adaptabile la cerinţele pieţei forţei de muncă, de către Comitetul Sectorial pentru formare profesională în domeniul industriei nealimentare, în colaborare cu AO “Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale”, au fost elaborate şi aprobate prin ordinul nr. 87 din 04.05.2015 a Ministerului Economiei 2 standarde ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti „Electrogazosudor-montator” şi „Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric”. Standardele nominalizate sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 15 mai curent.

Grupul de lucru privind asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii

 

 1. Componența nominală a Grupului de lucru privind asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii (17.10.2018)
 2. Regulamentul Grupului de lucru privind asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii (17.10.2018)

 

Consiliul Consultativ pe lîngă Ministerul Economiei (2016)

 1. Membrii Consiliului Consultativ pe lîngă Ministerul Economiei (10.10.2016)
 2. Regulamentul Consiliului Consultativ (10.10.2016)

 

Procese-verbale:

 1. Procesul-verbal nr.1 al Consiliului Consultativ din 19 mai 2016.
 2. Proces-verbal din 28 mai 2014 al şedinţei Consiliului Consultativ pe lîngă Ministerul Economiei cu genericul „Prognoza actualizată a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2014-2017”
 3. Procesul-verbal nr 2 din 22 martie 2013
 4. Procesul-verbal nr.4 din 18 octombrie 2013  
 5. Procesul-verbal nr.3 din 16 iulie 2013 al şedinţei extinse a Consiliului Consultativ cu genericul “Foaia de parcurs pentru dezvoltarea competitivităţii Republicii Moldova” 
 6. Procesul-verbal al Consiliului din 05.12.2012  
 7. Procesul-verbal al Consiliului din 27.03.2012  
 8. Procesul-verbal al Consiliului din 07.11.2011  
 9. Procesul-verbal al Consiliului din 26.07.2011 
 10. Procesul-verbal al Consiliului din 10.03.2011 
 11. Procesul-verbal al Consiliului din 21.02.2011   
 12. Procesul-verbal al Consiliului din 11.05.2010  
 13. Procesul-verbal al Consiliului din 13.04.2010 

 

Materiale de lucru CC:

 1. Prezentarea evoluţiei economiei naţionale în anul 2013 şi perspectivele pentru anii 2014-2016
 2. Prezentarea Foii de parcurs privind competitivitatea

 

 Ultima actualizare: 05.12.2018