Acte legislative

LISTA

nomelor urbanistice stabilite prin actele Națiunilor Unite, Comunitare și Naționale

 

ACTE ALE NAȚIUNILOR UNITE

 

Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030

Este acceptată de către Sammitul  Organizației Națiunilor Unite din 25 septembrie 2015 și aprobată prin rezoluția Adunșrii Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 este complexă, cuprinde 17 obiective generale și 169 de obiective specifi ce care includ toate aspectele-cheie ale dezvoltării.

Obiectivul geberal 11: Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie

deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile.

 

 

Agenda Nouă Urbană

Este adoptată  de către Conferința Organizației Națiunilor Unite HABITAT III din 20 octombrie 2016 și și Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite din 23 decembrie 2016.

ACTE COMUNITARE

Noua Agenda Urbana a Uniunii Europene

Actul este cunoscut ca Pactul de la Amsterdam (adoptat la 30 mai 2016)

Concluziile Consiliului Uniuniei Europene (adoptate la 24 iunie 2016) au lansat Agenda Urbană a UE şi au stabilit principalele obiective ale acesteia.

 

 

ACTE NORMATIVE NAȚIONALE

 

LEGI

 

Legea nr. 29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice

Articolul 11. Bunurile domeniului public al unităților administrativ-teritoriale

Alin. (2), lit. h) terenurile aferente obiectivelor de cult, cimitirelor, gunoiștilor, depozitelor de deșeuri, finețelor, pășunilor, terenurile destinate conform planurilor urbanistice generale şi planurilor de amenajare a teritoriului satisfacerii necesităților unităților administrativ-teritoriale, terenurile ocupate de râpi, ravene, nisipuri, stânci şi alte terenuri degradate;

Legea nr.139 din 19.07.2018 cu privire la eficienţa energetică

Articolul 13. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale

(1) a) elaborează şi aprobă planuri locale de acţiuni în domeniul eficienţei energetice, care vizează autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, ca documente separate sau ca parte integrantă a planurilor de dezvoltare generale, asigură executarea şi monitorizează implementarea acestora;

5) Planurile locale de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pot fi parte a planurilor generale de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale, a celor de dezvoltare durabilă, cu condiţia respectării elementelor de conţinut solicitate de către autoritatea responsabilă de implementarea politicilor în domeniul eficienţei energetice, precum şi a perioadei de planificare.

 

Legea nr. 132  din  13.07.2018 privind fondarea Rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos”

 

Legea nr. 161  din  20.07.2017 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război

Articolul 13. Zona de protecție a mormintelor şi operelor comemorative de război

(1) Mormintele de război dispun de zonă de protecție de-a lungul perimetrului, aferentă limitei exterioare a terenului atribuit mormintelor, pe o rază de la 20 la 50 de metri. În zona de protecție a acestora se instituie reglementări speciale de construire prin documentaţie de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobată şi avizată conform prevederilor legale în vigoare, ţinîndu-se cont de necesitatea asigurării accesului liber la mormintele de război.

(2) Operele comemorative de război dispun de zonă de protecție de-a lungul perimetrului, aferentă limitei exterioare a terenului atribuit operei comemorative, pe o rază de la 50 la 100 de metri. În cazul operelor comemorative de război – plăci comemorative, zona de protecție se stabilește pe o rază de la 30 la 50 de metri. În zona de protecție a acestora se instituie reglementări speciale de construire prin documentaţie de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobată şi avizată conform prevederilor legale în vigoare, ţinîndu-se cont de necesitatea asigurării accesului liber şi valorificării vizuale a operelor comemorative de război.

Legea nr. 11  din  02.03.2017 privind evaluarea strategică de mediu

Articolul 3. Domeniul de aplicare a evaluării strategice de mediu

(1) Evaluarea strategică de mediu se efectuează pentru planurile şi programele elaborate în agricultură, silvicultură, piscicultură, energetică, industrie, transporturi, gestionarea deşeurilor, gestionarea resurselor acvatice, comunicaţiile electronice, turism, folosinţa funciară, planificarea urbană şi rurală (documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului, inclusiv planurile şi programele de amenajare a teritoriului naţional, regional, raional şi planurile urbanistice generale) şi care stabilesc cadrul pentru acordarea autorizaţiei de realizare a proiectelor şi activităţilor prevăzute în anexele nr.1 şi 2 la Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

 

Legea nr. 209  din  29.07.2016 privind deşeurile

Articolul 11. Alin. (1) lit. e) depozitarea deşeurilor municipale doar în locurile special amenajate în corespundere cu documentaţia de urbanism;

 

Legea nr. 108  din  27.05.2016 cu privire la gazele naturale

Articolul 5. Competenţa autorităților administraţiei publice locale

(3) Autorităţile administraţiei publice locale sînt responsabile de elaborarea proiectelor de construcţie a rețelelor de distribuție a gazelor naturale cu destinație locală în baza avizelor de racordare eliberate de operatorii sistemelor de distribuție şi în conformitate cu planurile urbanistice şi cu planurile de amenajare a teritoriului, de asemenea prezintă proiectele respective operatorilor sistemelor de distribuţie.

Articolul 7. Atribuţiile Agenţiei

r) aprobă, în condiţiile art.42 şi 49, planurile de dezvoltare a reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale şi planurile anuale de investiţii ale operatorilor de sistem, monitorizează realizarea acestora şi prezintă în raportul său anual informaţii privind realizarea planurilor anuale de investiţii;

Articolul 42. Dezvoltarea rețelelor de transport al gazelor naturale şi planurile de investiții

 

Legea nr. 107  din  27.05.2016 cu privire la energia electrică

Articolul 5. Competenţa autorităților administraţiei publice locale

(3) Autorităţile administraţiei publice locale sînt responsabile de elaborarea proiectelor de construcție a rețelelor electrice de distribuție cu destinație locală în baza avizelor de racordare eliberate de operatorii sistemelor de distribuție şi în conformitate cu planurile urbanistice şi cu planurile de amenajare a teritoriului, de asemenea prezintă proiectele respective operatorilor sistemelor de distribuție.

Articolul 20.

(2) La autorizarea de către Guvern a instalării şi majorării capacităţii centralelor electrice în cazurile stabilite la alin.(1) trebuie să se ţină cont de planurile de dezvoltare regională, de urbanism şi dezvoltare a teritoriului şi de standardele tehnice.

Articolul 45. Dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie şi planurile de investiţii

(3) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat, ţinînd cont de strategia energetică a Republicii Moldova, de oferta şi de cererea energiei electrice actuale şi prognozate, să elaboreze şi, după consultarea prealabilă cu participanţii interesaţi, să prezinte Agenţiei spre aprobare un plan de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie pentru 3 ani. La elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, operatorul sistemului de distribuţie trebuie să ţină cont inclusiv de planurile urbanistice care conţin informaţii privind sarcinile electrice. Planul de dezvoltare trebuie să conţină măsuri eficiente pentru a garanta fiabilitatea reţelelor electrice de distribuţie ale operatorului sistemului de distribuţie respectiv, precum şi, fără a se limita la acestea…

 

Legea nr. 28  din  10.03.2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii associate reţelelor publice de comunicaţii electronice

Art.39. 5) În documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului (planurile urbanistice) a municipiilor şi oraşelor, în proiectele de construire, reabilitare sau reconstruire a străzilor municipale şi orăşeneşti, a drumurilor publice naţionale şi/sau de construire a tronsoanelor noi, după intrarea în vigoare a prezentei legi, se va prevedea în mod obligatoriu construirea unei canalizări subterane capabile să găzduiască reţele publice de comunicaţii electronice.

 

Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice

Articolul 1. Noţiuni principale

concurs de soluții – procedură care permite autorităţii contractante să achiziționeze un plan sau un proiect, în special în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau al prelucrării datelor, prin selectarea acestuia pe baze concurențiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii.

Articolul 58. Concursul de soluţii

Legea nr. 150 din 17.07.2014 Codul transporturilor rutiere

Art.12.

2) Autorităţile administraţiei publice locale elaborează şi aprobă, după coordonarea cu organul central de specialitate, strategii pe termen mediu şi lung pentru dezvoltarea şi modernizarea transportului rutier, luînd în considerare planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi necesităţile de transport ale populaţiei.

 

Legea nr. 92  din  29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării

Articolul 10. Competenţele autorităţilor administraţiei publice locale

(2) Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi promovează politici de dezvoltare, programe de reabilitare, extindere şi modernizare a sectorului termoenergetic din unitatea administrativ-teritorială respectivă, conform politicii statului în domeniu, asigurînd realizarea acestor acţiuni într-o concepţie unitară şi corelată cu planurile locale de amenajare a teritoriului, planurile urbanistice generale şi programele de mediu.

 

Legea nr. 150  din  17.07.2014 Codul transporturilor rutiere

Art.12. (2) Autorităţile administraţiei publice locale elaborează şi aprobă, după coordonarea cu organul central de specialitate, strategii pe termen mediu şi lung pentru dezvoltarea şi modernizarea transportului rutier, luînd în considerare planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi necesităţile de transport ale populaţiei.

 

Legea nr. 303  din  13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

Articolul 8. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale

(1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi:

a) elaborează şi implementează planuri proprii de dezvoltare şi de funcţionare, pe termen scurt, mediu şi lung, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu planurile urbanistice generale, cu programele de dezvoltare social-economică a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi potrivit angajamentelor internaţionale în domeniul de protecţie a mediului;

Articolul 19. Alimentarea cu apă potabilă

(3) La elaborarea condiţiilor tehnice pentru lucrările de proiectare, operatorii se vor încadra în prevederile planului urbanistic general al localităţii sau în planul local de amenajare a teritoriului. În cazul în care localitatea nu dispune de planul urbanistic general actualizat sau de planul local de amenajare a teritoriului actualizat, operatorul, înainte de eliberarea condiţiilor tehnice, va aproba prin decizia respectivă a autorităților publice locale planul de dezvoltare a reţelelor.

 

Legea nr.192/2011 monumentelor de for public

Articolul 8. Zona de protecție

(1) Fiecare monument de for public dispune de zonă de protecție, care se desfășoară perimetral, de jur-împrejurul terenului monumentului de for public, pe o rază de la 50 la 100 de metri. Pentru monumentele de for public care nu dispun de teren propriu, cum ar fi plăcile comemorative, zona de protecție se stabilește începând de la suprafaţa construcţiei pe care ele sînt amplasate, pe o rază de minimum 20 de metri.

(2) Traseul exact al zonei de protecție se stabilește prin intermediul planului zonei de protecție a monumentului de for public. Delimitarea se operează pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, ţinîndu cont de particularitățile cadrului urbanistic şi/sau natural existent (hotare proprietăți/unități cadastrale, relief etc.). Planul zonei de protecție este parte componentă a documentaţiei de proiect privind edificarea monumentului de for public, precum şi a dosarului de inventariere a monumentului de for public. Zona de protecție a monumentului de for public se reflectă în mod obligatoriu în documentaţia de urbanism a localității. Metodologia de delimitare a traseului zonei de protecție se aprobă prin ordinul ministrului educației, culturii şi cercetării.

(3) În caz de intersectare, prin suprapunere parțială, a zonelor de protecție a două sau mai multe monumente de for public, pentru aceste monumente se instituie o zonă unificată de protecție, în documentaţia urbanistică fiind marcat hotarul unic exterior al acestei zone.

(4) În planurile şi regulamentele de urbanism, aprobate şi avizate conform legislaţiei în vigoare, vor fi prevăzute reglementări speciale de construire în zonele de protecție a monumentelor de for public. În zona de protecție pot fi instituite servituți de utilitate publică.”

Legea nr. 218  din  17.09.2010 privind protejarea patrimoniului arheologic

Articolul 5. Mecanisme de protejare a patrimoniului arheologic 

(17) Cercetările arheologice preventive sînt parte componentă a strategiilor de dezvoltare economico-socială durabilă, de dezvoltare a mediului, de urbanism şi amenajare a teritoriului, de dezvoltare a turismului atît la nivel naţional, cît şi local.

Articolul 12. Autorităţile publice cu atribuţii în domeniul protejării patrimoniului arheologic

(1) Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării îşi exercită atribuţiile în domeniul protejării patrimoniului arheologic direct sau prin instituţiile şi structurile subordonate.

m) avizează documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului care cuprinde situri arheologice sau zone cu potenţial arheologic;

 

Articolul 14.Agenţia Naţională Arheologică

p) avizează documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, care cuprinde situri arheologice sau zone cu patrimoniu arheologic reperat;

 

Articolul 18.

e) cuprind în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea patrimoniului arheologic; aprobă documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, în conformitate cu avizele de specialitate emise de instituţiile şi subdiviziunile Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, şi elaborează sau modifică astfel de documentaţie în scopul stabilirii măsurilor de protecţie a patrimoniului arheologic evidenţiat întîmplător, potrivit legii;

 

Codul funciar nr. 209 din 16.07.2010

Articolul 39 “Terenurile atribuite în proprietate ca loturi de pe lîngă casă (grădini), amplasate adiacent hotarelor intravilanului, se includ în hotarele intravilanului localităţii, se consideră terenuri destinate construcţiilor şi se utilizează pentru construcţii locative, cu condiţia includerii acestora în planul urbanistic general al localităţii.”

 

Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior

Articolul 17. Verificarea corectitudinii datelor şi respectării cerinţelor de desfăşurare a activităţilor de comerţ.

(1) Autoritatea administraţiei publice locale verifică datele indicate în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data recepţionării notificării.

c) respectarea cerinţelor în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi construcţiilor prin accesarea datelor şi interacţiunea cu subdiviziunile responsabile ale autorităţii administraţiei publice locale – în toate cazurile.

 

Legea nr. 10-XVI  din  03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice

Articolul 26. Expertiza sanitară

3) determinării corespunderii sau necorespunderii documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului cu regulamentele sanitare;

Articolul 32. Sistematizarea şi construcţia localităţilor

 

Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală

Articolul 14 alineatul (2) o) aprobă, în condiţiile legii, planurile urbanistice generale ale localităţilor din componenta unităţii administrativ-teritoriale respective;”

 

Legii nr.241/2007 comunicațiilor electronice

Art. 23 3), c) să respecte, pe întreaga durată de desfășurare a activităţii, planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, conform reglementărilor în vigoare;

Legea nr. 105-XVI din 02.06.2005 cu privire la grădinile botanice

Articolul 4. Crearea grădinilor botanice

(2) Construcţiile în cadrul grădinilor botanice se realizează în baza unui plan (proiect), aprobat de Academia de Ştiinţe a Moldovei, şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate în modul stabilit.

Articolul 10. Zonele de protecţie a grădinilor botanice

(1) Pentru reducerea impactului antropogen asupra grădinilor botanice, pe teritoriul adiacent lor se stabileşte o zonă de protecţie de 100-150 m. Limitele acestei zone sînt indicate în documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului, care se aprobă de Guvern.

(2) Zona de protecţie a grădinilor botanice se stabileşte în funcţie de configuraţia hotarelor naturale ale localităţilor, terenurilor agricole, drumurilor etc.

 

Legea nr.354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile

Articolul 7. Condiţiile principale de formare a bunurilor immobile

a) bunurile formate să corespundă destinaţiei iniţiale, să fie respectate normele de apărare împotriva incendiilor, normele sanitare, ecologice, urbanistice ori schimbarea destinaţiei să se facă în cadrul procedurii de formare sau pînă la iniţierea ei;

Articolul 131. Reparcelarea bunului imobil

(1) Reparcelarea este o modalitate de formare a bunurilor imobile prin modificarea hotarelor terenurilor, la cererea proprietarilor, în temeiul planului urbanistic sau al proiectului de organizare al teritoriului. Calea de formare a bunurilor imobile prin reparcelare se aplică în cazurile în care amplasarea mai multor terenuri în hotarele existente nu permite utilizarea rațională a acestora (fragmentarea terenurilor agricole, pericol de eroziune a solului, extinderea hotarului intravilanului localității, insuficiența infrastructurii), iar în rezultatul reparcelării pot fi asigurate condiții optime de utilizare.

2) Reparcelarea se efectuează doar dacă există acordul scris al proprietarilor tuturor terenurilor supuse procedurii de reparcelare, acord prin care aceștia renunță la hotarele existente ale terenurilor şi acceptă hotarele noi stabilite în documentaţia de urbanism sau în proiectul de organizare a teritoriului.

Articolul 22

„(3) Instanța de judecată numește, în modul stabilit, un inginer cadastral certificat, iar în cazul formării construcţiilor, apartamentelor, încăperilor izolate ce implică lucrări pentru care, în conformitate cu legislația, se cere autorizație de construire, numește o întreprindere licențiată în domeniul urbanismului sau un serviciu specializat, din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, căruia îi poate cere să elaboreze câteva variante ale proiectului de formare a bunului imobil.”

 

Legea nr.467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat

Articolul 3. Noţiuni principale

model spaţial al localităţii - totalitate de date spaţiale şi de date descriptive, prezentate în formă digitală, destinate reproducerii imaginilor volumetrice ale localităţii, obiectivelor topografice, şi de date suplimentare conform condiţiilor stabilite în regimul timpului real;

 

Legea nr. 309-XV din 17.07.2003 Codul transportului feroviar

Articolul 9. Terenurile transportului feroviar

(5) Terenurile transportului feroviar trebuie să corespundă normelor urbanistice, ecologice, sanitare, precum şi altor norme şi cerinţe stabilite de autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi cele locale

 

Legeanr. 1402-XV din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală

Art.5. – (1) Sistemele publice de gospodărie comunală cu terenurile aferente se inventariază şi evidenţa lor se ţine în cadastrele imobiliar-edilitare, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale conform legii, în vederea identificării, înregistrării şi reprezentării pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi în documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Art.13. (3) Guvernul îşi exercită atribuţiile menţionate la alin.(1) în temeiul următoarelor principii:

a) armonizarea strategiilor şi politicilor în domeniul gospodăriei comunale cu strategiile privind dezvoltarea social-economică, urbanismul şi amenajarea teritoriului, protecţia şi conservarea mediului;

 

Legea nr. 1107-XV  din  06.06.2002 Codul civil al Republicii Moldova. Cartea a doua. DREPTURILE REALE

Articolul 356. Proprietatea comună pe cote-părţi asupra despărţiturilor comune

(1) Orice zid, şanţ sau altă despărţitură între două terenuri care se află în intravilan este prezumată a fi în proprietatea comună pe cote-părţi a vecinilor dacă nu rezultă contrariul din titlu, dintr-un semn de necomunitate conform regulamentelor de urbanism ori dacă proprietatea comună nu a devenit proprietate exclusivă prin uzucapiune.

Articolul 389. Distanţa pentru construcţii, lucrări şi plantaţii

(1) Orice construcţie, lucrare sau plantaţie se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanţe minime faţă de linia de hotar, conform legii, regulamentului de urbanism sau, în lipsă, conform obiceiului locului, astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.

(2) Arborii, cu excepţia celor mai mici de doi metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii, trebuie sădiţi la distanţa stipulată de lege, de regulamentul de urbanism sau de obiceiul locului, dar care să nu fie mai mică de 2 metri de linia de hotar.

 

Legea nr.461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere

Art. 18. (1) Amplasarea obiectelor pentru păstrarea şi comercializarea produselor petroliere se efectuează în conformitate cu documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobată în modul stabilit, cu actele normative şi documentele tehnice normative în construcţii, cu cele de securitate industrială şi de protecţie împotriva incendiilor, cu normele ecologice şi tehnico-sanitare.”.

 

Legea nr.538/2001 pentru ratificarea Cartei urbanistice a Comunității Statelor Independente

Art.3. – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Cartei urbanistice a Comunității Statelor Independente.

 

Legea nr. 778-XV  din  27.12.2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică

Articolul 3. Activitatea geodezică şi cartografică

(3) a) crearea, actualizarea şi editarea planurilor topografice pentru întocmirea planurilor de amenajare a teritoriilor şi a planurilor urbanistice, a planurilor terenurilor pentru edificarea diverselor obiecte, reţelelor şi construcţiilor subterane, pentru racordarea clădirilor, precum şi pentru executarea altor lucrări speciale;

 

Legea nr. 272-XIV  din  10.02.99 cu privire la apa potabilă

Articolul 5. Sistemele de alimentare cu apă potabilă

(4) Proiectarea, construirea şi reconstruirea sistemelor centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă potabilă se pun în seama beneficiarului sau a proprietarului, după caz, şi se realizează conform planurilor urbanistice generale, planurilor de amenajare a teritoriului în corespundere cu normele şi regulile în construcţii, cu standardele de stat, cu regulile şi normele sanitare, aprobate în modul stabilit.

 

Legii nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport

Articolul 29.(23) Autorităţile administraţiei publice locale au obligația de a include în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului suprafețe de teren pentru construcția bazelor sportive destinate practicării educației fizice şi sportului.”

 

Legea nr. 591-XIV  din  23.09.1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane şi rurale

Articolul 14. Amplasamentul spațiilor verzi

(1) La elaborarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriilor, a proiectelor de dezvoltare a ramurilor economiei naţionale, se ţine cont de amplasarea spaţiilor verzi.

(2) Hotarele spaţiilor verzi se trasează conform documentaţiei de urbanism şi amenajare a Teritoriului.

Articolul 20. Construcţia şi amplasarea de obiective în spaţiile verzi

(1) Agenţii economici care doresc să obţină terenuri pentru construcţia şi amplasarea în spaţiile verzi proprietate publică a obiectivelor pentru activităţi economice şi sociale compatibile cu destinaţia spaţiilor verzi (terenuri pentru sport, jocuri şi odihnă, obiective cu caracter cultural şi artistic, întreprinderi ale alimentaţiei publice, chioşcuri, pavilioane) solicită acordul autorităţilor administraţiei publice locale şi al autorităţii centrale pentru mediu. Locul de amplasare a obiectivelor, suprafaţa terenurilor şi condiţiile de desfăşurare a activităţii ulterioare se determină în baza documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate în modul stabilit.

Articolul 21. Crearea, reconstrucţia, renovarea şi reparaţia capitală a spaţiilor verzi

Crearea, reconstrucţia, renovarea şi reparaţia capitală a spaţiilor verzi se înfăptuiesc în baza unui proiect dendrologic sau amenajament silvic şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, cu avizul expertizei ecologice de stat.

Legea nr. 1543-XIII din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile

Articolul 28. Temeiul înregistrării dreptului

2) Planurile de sistematizare a teritoriului, planurile urbanistice generale şi alte documente cu privire la urbanism nu constituie temei pentru înregistrarea grevărilor drepturilor patrimoniale.

 

Legea nr. 1538-XIII din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat

Art.7. 7) La elaborarea documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului, a proiectelor de organizare şi dezvoltare a ramurilor economiei naţionale, se ţine cont de dislocarea obiectelor şi complexelor din fondul ariilor protejate, în vederea gestionării durabile a acestora.

 

Legea nr. 592-XIII din 26.09.95 privind transportul prin conducte magistrale

Articolul 9. Proiectarea conductelor

(1) Proiectarea conductelor se efectuează ţinîndu-se cont de dezvoltarea oraşelor şi localităţilor săteşti. 

 

Legea nr.835/1996 privind principleurbanismului şi amenajăriiteritoriului

 

Legea drumurilor nr.509-XIII din 22 iunie 1995 

Articolul 5. Administrarea drumurilor

“(2) La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate potrivit legii.”.

Articolul 6. Proiectarea drumurilor şi executarea lucrărilor de drumuri

2) La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate potrivit legii.

 

Legea nr. 344-XIII din 23.12.1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)

Art.12. – (1) De competenţa Adunării Populare ţine adoptarea actelor normative a căror executare este obligatorie pe teritoriul Găgăuziei şi adoptarea Regulamentului Găgăuziei.

b) gospodărie comunală şi de locuinţe, urbanistică;

 

Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător

Art. 22. (2) Evaluarea impactului asupra mediului se realizează pentru proiectele publice sau private ori activităţile planificate care constau în construcția de obiecte noi, extinderea, reconstrucția, modernizarea, reprofilarea, planificarea construcţiilor şi/sau a unor genuri noi de activitate, dobândirea sau utilizarea resurselor naturale, influenta asupra teritoriului sau landșaftului neatins sau puțin modificat de activitatea omului, pentru documentaţia de proiect pentru activităţile de construcție, extindere, reconstrucție a obiectelor şi a unor genuri de activitate planificate, preconizate pentru dezvoltarea economică şi socială a Republicii Moldova, a anumitor zone, raioane, municipii, orașe, sate, precum alimentarea cu căldură, gaze, energie electrică, apă şi asigurarea cu sisteme de canalizare a localităților, proiecte privind urbanismul şi amenajarea teritoriului în localităţile urbane şi rurale, precum şi pentru alte acțiuni a căror efectuare sau al căror rezultat final poate avea impact semnificativ asupra mediului.

 

Legea nr. 828-XII  din  25.12.91 Codul funciar*

Articolul 11. Atribuirea sectoarelor de teren din intravilan pentru case, anexe gospodăreşti şi grădini

- trec (în limita normelor de urbanism, iar dacă aceasta nu este posibil, reieşind din suprafaţa reală a terenului ce deserveşte construcţiile) terenurile aferente caselor de locuit cu mai multe apartamente privatizate, care nu constituie blocuri, în proprietatea comună în diviziune a proprietarilor apartamentelor, proporţional suprafeţei privatizate de fiecare.

Articolul 21. Crearea, reconstrucţia, renovarea şi reparaţia capitală a spaţiilor verzi

Crearea, reconstrucţia, renovarea şi reparaţia capitală a spaţiilor verzi se înfăptuiesc în baza unui proiect dendrologic sau amenajament silvic şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, cu avizul expertizei ecologice de stat.

Articolul 39. Grădini şi loturi pentru legumicultură

Terenurile atribuite în proprietate ca loturi de pe lîngă casă (grădini), amplasate adiacent hotarelor intravilanului, se includ în hotarele intravilanului localităţii, se consideră terenuri destinate construcţiilor şi se utilizează pentru construcţii locative, cu condiţia includerii acestora în planul urbanistic general al localităţii.

 

Articolul 40. Întovărăşirile pomicole

În baza hotărîrii adunării generale, adoptată cu votul majorităţii membrilor întovărăşirii pomicole, consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale poate include, prin decizia sa, terenurile întovărăşirii pomicole în intravilanul localităţii respective, cu respectarea normelor de urbanism şi a cerinţelor specifice, stabilite de către Guvern.

Articolul 43. Stabilirea perimetrului localităţii

Perimetrul localităţii este hotarul intravilanului care desparte teritoriul localităţii de extravilan şi se stabileşte în planul urbanistic general al localităţii, aprobat în modul stabilit de legislaţie.

Articolul 45. Gestionarea terenurilor din intravilanul localităţilor

Toate terenurile din intravilanul localităţilor sînt gestionate în conformitate cu planurile urbanistice generale.

Articolul 46. Terenurile destinate construcţiilor urbane şi rurale

Terenurile destinate construcţiilor urbane şi rurale cuprind terenurile pe care sînt amplasate construcţiile şi amenajările şi cele pe care urmează să fie construite case, clădiri de menire social-culturală, industrială şi cu alte destinaţii.

Aceste terenuri se atribuie întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor pentru zidirea şi exploatarea construcţiilor industriale, a caselor, a clădirilor de menire social-culturală, a altor construcţii şi amenajări, precum şi cetăţenilor pentru construcţia individuală de locuinţe.

Suprafaţa terenurilor şi condiţiile folosirii lor în scopurile menţionate se stabilesc conform normelor şi documentaţiei tehnice de proiectare.

Pe terenurile atribuite se interzice începerea lucrărilor de construcţie pînă la permisiunea dată de către organele de arhitectură şi urbanistică.

 

Legea nr. 271 din  09.11.1994 cu privire la protecţia civilă

 

Legea nr. 267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor.

 

C O D U L nr. 301 din 21.12.2017 aerian al Republicii Moldova

Articolul 39. Amplasarea construcţiilor, a instalaţiilor şi a echipamentelor în zonele supuse servituţii aeronautice

(1) În zonele supuse servituţii aeronautice se interzice amplasarea de noi construcţii, instalaţii, obiecte, sisteme inginereşti sau de comunicaţie ori efectuarea de lucrări la acestea fără avizul prealabil eliberat de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(2) Limitele şi atributele specifice zonelor supuse servituţii aeronautice se stabilesc în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice civile.

 (7) Fără avizul prealabil eliberat gratuit de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, se interzice:

a) amplasarea de noi construcţii, instalaţii, obiecte, sisteme inginereşti şi sisteme de comunicaţii sau efectuarea de lucrări la acestea în zonele care se află în perimetrul a 15 km faţă de punctul de referinţă al aerodromului, precum şi amplasarea de noi construcţii, instalaţii, obiecte a căror înălţime este de 45 m sau mai mare faţă de nivelul solului, indiferent de locul planificat de amplasare a acestora;

b) amplasarea turbinelor eoliene, indiferent de locul planificat de amplasare a acestora;

(8) La distanţa mai mică de 15 km faţă de punctul de referinţă al aerodromului se interzice amplasarea obiectelor de activitate umană şi folosinţa pămîntului, care prezintă pericol pentru operarea în siguranţă şi eficientă a aerodromurilor/aeroporturilor, inclusiv:

a) care utilizează lumini periculoase, confuze şi înşelătoare;

b) care provoacă orbire cauzată de surse de iluminare cu intensitate mare sau cu capacitate reflectorizantă înaltă;

c) care ar putea încuraja concentrarea animalelor sălbatice şi păsărilor în vecinătatea aerodromului;

d) a surselor de radiaţie invizibilă sau prezenţa obiectelor mobile sau fixe care pot afecta în mod negativ performanţa sistemelor de comunicaţie aeronautică, navigaţie şi supraveghere.

 

Legea  nr. 174  din  21.09.2017 cu privire la energetică

Articolul 6. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale

(1) Autorităţile administraţiei publice locale contribuie la asigurarea fiabilă şi eficientă a consumatorilor din localitate cu energie.

(2) De competenţa autorităţilor administraţiei publice locale sînt următoarele:

a) construirea obiectelor energetice cu destinaţie locală, inclusiv a sistemului de iluminat public;

b) soluţionarea problemelor privind atribuirea terenurilor pentru construcţia şi exploatarea obiectelor energetice;

c) transmiterea în folosinţă operatorilor de sistem, distribuitorilor de energie termică a terenurilor necesare pentru construcţia şi amplasarea, inclusiv pentru reconstrucţie şi reamplasare, a reţelelor electrice de transport şi/sau de distribuţie, a reţelelor de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale, a reţelelor termice, precum şi pentru exploatarea, întreţinerea, reabilitarea sau modernizarea acestora;

d) alocarea de resurse financiare, în limitele bugetelor locale, pentru dezvoltarea sistemului de aprovizionare cu energie a consumatorilor din localitate, precum şi a sistemului de iluminat public;

 

Legea nr. 160  din  20.07.2017 cu privire la biblioteci

Articolul 10.Bibliotecile publice teritoriale

(3) Din categoria bibliotecilor publice teritoriale fac parte bibliotecile săteşti, comunale, orăşeneşti, municipale, raionale, precum şi biblioteca centrală din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale respective.

(4) Bibliotecile publice teritoriale se instituie prin decizia autorităţii reprezentative şi deliberative a unităţii administrativ-teritoriale respective (în continuare – fondator).

 (6) Bibliotecile raionale şi bibliotecile municipale au statut de centru biblioteconomic teritorial în raionul şi, respectiv, municipiul corespunzător. În raioanele în care nu există o bibliotecă raională, biblioteca orăşenească din oraşul de reşedinţă al raionului exercită rolul de centru biblioteconomic teritorial.

(7) Biblioteca centrală din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia are statut de centru biblioteconomic al autonomiei şi poate avea statut de persoană juridică.

 

Legea nr. 151 din 14.07.2017 cu privire la sistemul de adrese

Articolul 3. Obiectele adresabile

Din categoria obiectelor adresabile fac parte:

a) clădiri, inclusiv cele nefinalizate şi viitoare;

b) intrări principale în clădiri;

c) încăperi izolate, inclusiv cele viitoare;

d) parcuri;

e) pieţe publice;

f) zone de odihnă sau de recreare;

g) terenuri sportive;

h) parcări auto autorizate;

i) alte obiecte autorizate în care poate fi desfăşurată o activitate umană.

Articolul 4. Structura adresei

Adresa obiectului conţine următoarele elemente:

e) denumirea arterei de circulaţie sau a zonei de circulaţie publică la care obiectul adresabil are ieşire;

f) distanţa amplasării obiectului pe un anumit drum (pentru obiectele amplasate în afara perimetrului construit al localităţilor);

Articolul 5. Competenţa organului central de specialitate responsabil de elaborarea şi realizarea politicii statului în domeniul adreselor

d)asigură gratis autorităţile administraţiei publice locale cu date cartografice şi alte date spaţiale, necesare pentru crearea Registrului;

 

Legea nr. 150  din  14.07.2017 cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară

Articolul 7. Registrul

(1) Registrul conţine înscrieri referitoare la obiectivele de infrastructură tehnico-edilitară, drepturile asupra acestora, titularii de drepturi şi documentele ce confirmă drepturile respective, elementele structurale ale obiectivelor în cauză şi zonele de protecţie ale acestora.

(2) Registrul include următoarele date cu privire la obiectivul de infrastructură tehnico-edilitară:

j) statutul înscrierii (proiect/activ/radiat);

2) date ce descriu zona de protecţie;

a) identificatorul zonei de protecţie;

b) denumirea zonei de protecţie;

c) parametrii zonei de protecţie (lungimea/suprafaţa)…

 

Legeanr. 78  din  04.05.2017 pentru ratificarea Acordului de la Paris

Articolul 2

(1) Prezentul acord, contribuind la punerea în aplicare a convenţiei, inclusiv a obiectivului său, are ca scop consolidarea răspunsului global la ameninţarea reprezentată de schimbările climatice, în contextul dezvoltării durabile şi al eforturilor de eradicare a sărăciei,

 

Legea nr. 68 din 13.04.2017 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind managementul deşeurilor radioactive pentru anii 2017–2026 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia

 

Legea nr. 291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc

-  Articolul 18. Cerinţe faţă de localurile de joc

- Articolul 28. Condiţii speciale

(1) Desfăşurarea loteriilor se permite numai pe teritoriul prevăzut în condiţiile aprobate. Schimbarea teritoriului pentru desfăşurarea loteriei implică modificarea condiţiilor aprobate.

 

Legea nr. 254 din 17.11.2016 cu privire la infrastructura naţională de date spaţiale

Nu sînt referințe la planificarea urbană.

Anexa nr.3

4. Categorii de terenuri

Teritoriu caracterizat în funcţie de dimensiunea funcţională actuală sau viitoare planificată sau de scopul socioeconomic (de exemplu, rezidenţial, industrial, comercial, agricol, forestier, de recreaţie).

 

Legea nr. 36  din  17.03.2016 comunicaţiilor poştale

 

Legea nr. 10  din  26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

 Articolul 28. Accesul la reţea

(4). c) planificarea dezvoltării reţelei în zona respectivă.

 

Legea nr. 152  din  17.07.2014 Codul educaţiei al Republicii Moldova

Articolul 21. Înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de învăţămînt general

(2) Autorităţile administraţiei publice locale fondatoare sînt obligate să stabilească districte şcolare pentru fiecare instituţie publică de învăţămînt preşcolar, de învăţămînt primar şi/sau gimnazial.

 

Legea nr. 272  din  23.12.2011 apelor

Articolul 1. Scopul legii

Scopul prezentei legi îl constituie:

a) crearea unui cadru legal pentru gestionarea, protecţia şi folosinţa eficientă a apelor de suprafaţă şi a apelor subterane în baza evaluării, planificării şi luării deciziilor în mod participativ;

Articolul 49.Gestionarea riscului de inundaţii

Articolul 50. Întreţinerea corpurilor de apă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie…

Alte norme.

Legea nr. 3-XVI din 02.02.2009 Codul subsolului

Capitolul VI. Proiectarea, construirea şi darea în exploatare a întreprinderilor, obiectivelor şi construcţiilor legate de folosirea subsolului

 

Legea  nr. 309-XV  din  17.07.2003 Codul transportului feroviar

Articolul 9. Terenurile transportului feroviar

(5) Terenurile transportului feroviar trebuie să corespundă normelor urbanistice, ecologice, sanitare, precum şi altor norme şi cerinţe stabilite de autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi cele locale.

 

Legea nr. 440-XV  din  27.07.2001 cu privire la zonele economice libere

 Articolul 4. Crearea zonelor libere

(1) Zona liberă este creată, la propunerea Guvernului, printr-o lege, adoptată de Parlament în corespundere cu prezenta lege, care va delimita în acest scop o parte sau cîteva părţi ale teritoriului Republicii Moldova. În lege vor fi strict determinate hotarele şi configuraţia zonei respective.

 

Legea nr. 1227-XIII din 27.06.97 cu privire la publicitate

 

Legea nr. 1194-XIII din 21.05.97 cu privire la transporturi

Articolul 6. Terenurile transportului

 

Legea nr. 1102-XIII din 06.02.97 cu privire la resursele naturale

Articolul 1. Resursele naturale

(1) Resurse naturale sînt obiectele, fenomenele, condiţiile naturale şi alţi factori, utilizabili în trecut, prezent şi viitor pentru consum direct sau indirect, care au valoare de consum şi contribuie la crearea de bunuri materiale şi spirituale.

(2) Resursele naturale se folosesc sau pot fi folosite ca mijloace de muncă, surse de energie, de materie primă şi de materiale, nemijlocit ca obiecte de consum şi recreare, ca bancă a fondului genetic sau sursă de informaţii despre lumea înconjurătoare.

Capitolul IV Gestiunea resurselor naturale

 

 Legea nr. 887-XIII  din  21.06.96  Codul silvic

Articolul 19. Revendicările faţă de proiectarea, amplasarea, construirea şi darea în exploatare a obiectelor care pot afecta pădurile

În cazul proiectării, amplasării, construirii şi dării în exploatare a obiectelor noi şi a celor reconstruite, care pot afecta starea şi regenerarea pădurilor, este necesar să fie prevăzute şi efectuate, în mod obligatoriu, măsuri de protecţie a pădurilor coordonate cu autoritatea silvică centrală şi cu autoritatea centrală pentru protecţia mediului înconjurător. Proiectele acestor obiecte se realizează sub condiţia respectării prevederilor Legii privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător.

 

Legea nr. 411-XIII din 28.03.95 ocrotirii sănătăţii

Articolul 6. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei

Autorităţile administraţiei publice locale, pe teritoriul din subordine:

a) îndrumă, în limitele competenţei, subdiviziunile de sănătate de interes local, numesc şi eliberează din funcţie conducătorii acestora în condiţiile art.4;

b) acţionează în vederea organizării educaţiei sanitare a populaţiei, dezvoltării reţelei de instituţii medico-sanitare şi întăririi bazei lor tehnico-materiale; 

 

 

H O T Ă R Î R E  nr. 590  din  21.06.2018 cu privire la aprobarea Concepției reformei sistemului național de gestionare, prevenire şi reducere a consecințelor inundațiilor

 20. Măsuri de primă urgenţă

- Una dintre măsurile de primă urgenţă de protecţie împotriva inundaţiilor este delimitarea pe teren a graniţelor zonei inundabile a localităţilor. Aceasta va permite ameliorarea considerabilă a lucrărilor urbanistice în localităţi, precum excluderea amplasării caselor de locuit în zonele cu pericol de viitur.

22. Măsuri pe termen lung

Direcţiile de arhitectură raionale din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să actualizeze planurile de urbanism în localităţile care se află în zone cu pericol de inundaţie. Dezvoltarea localităţilor, a zonelor noi de ridicare a clădirilor şi alocarea terenurilor pentru construcţie trebuie să se bazeze în viitor pe aceste planuri.

 

 

 

 

 •  Legea Nr. 420 din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică;
 • Legea Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;
 • Legea Nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului;
 • Legea Nr. 163 din  09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;
 • Legea Nr. 913 din 30.03.2000 condominiului în fondul locative;
 • Legea 75/2015 cu privire la locuințe;
 • Legea 913/2000 condominiului în fondul locativ;
 • Legea 1324/1993 privatizării fondului de locuințe;
 • Legea 303/2013 privind serviciul public de apă și canalizare;
 • Legea 1402/2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;
 • Legea 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile;
 • HG 191/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condițiile deconectării acestora;
 • HG 1224/1998 privind aprobarea Regulilor provizorii de exploatare a locuințelor, întreţinere a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în Republica Moldova;
 • HG 914/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a locuinţelor de serviciu. Monitorul Oficial nr.247-255/998 din 05.08.2016
 • HG 1055/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă a persoanelor care necesită acordarea spaţiului locativ în cămine şi modul de folosire şi administrare a căminelor Monitorul Oficial nr. 315-328/1147 din 23.09.2016.
 • HG 447/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa,
 • modul de atribuire şi folosire a locuinţelor sociale
 • HG 175/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a cercetării tehnico-sanitare a locuinţelor pentru recunoaşterea lor ca fiind inutilizabile pentru locuit, precum şi modul de folosire, reamenajare sau demolare;
 • HG 111/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind inventarierea tehnică şi paşaportizarea blocurilor locative construite
 • Hotărârea Guvernului nr. 1436 din 17 decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea mijloacelor pentru finanțarea sistemului de documente normative în construcții;
 • HOTĂRÎRE Nr. 329  din  23.04.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții;