Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

CAPACITĂȚI DE UTILIZARE ȘI INSTRUIRE

Creşterea gradului de alfabetizare digitală, dezvoltarea competenţelor digitale şi a incluziunii digitale reprezintă obiectivul principal ce se regăsește la Pilonul III „Capacități și utilizare” din Moldova Digitală 2020.

 

Alfabetizarea digitală a populaţiei porneşte de la sistemul educaţional general şi un rol important îl au:

 

  1. curricula ajustată la necesităţile economiei bazate pe cunoaştere;
  2. cadrele didactice instruite în aplicarea eficientă a TIC în procesul educaţional;
  3. tehnologia informaţiei integrată în procesul didactic;
  4. crearea conţinuturilor educaţionale digitale, inclusiv pentru susţinerea învăţării pe tot parcursul vieţii.

 

Pași importanți au fost efectuați în acest sens:

 

Elaborat și aprobat curriculum-ul școlar la informatică. Criteriile de bază de evaluare au cuprins: planul-cadru de învățământ, obiectivele generale pe discipline, conținuturile disciplinei, strategiile didactice, strategiile de evaluare, coerența dintre componentele curriculumului etc. și au oferit informații cu privire la pertinența, calitatea și eficiența curriculumului.

 

Aprobat Planul de acțiuni privind informatizarea învățământului general (Ordinul ministrului educației nr.541 din 07.06.2016).

 

Aprobate Metodologiile de organizare și desfășurare a evaluării competențelor digitale ale elevilor și cadrelor didactice (Ordinul ministrului educației nr.428 din 10.05.2016).

 

Elaborat cadrul normativ juridic privind instruirea la distanță.

 

Până în prezent a fost creată rețeaua de biblioteci publice computerizate (cca. 1070), dotate cu peste 3675 de calculatoare, în cadrul proiectului Novateca. Acestea au devenit centre comunitare de acces la Internet în majoritatea localităților din țară, spre care vor migra și serviciile electronice publice. De asemenea, au fost create 38 de centre regionale de formatare primară IT, în cadrul cărora au fost instruite deja peste 137 825 de persoane cu deprinderi de utilizare TIC.

 

Link: www.novateca.md.

modelul_costului