Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Infrastructură de comunicații și acces

  Un factor cheie pentru dezvoltarea societății informaționale constituie accesul la rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice. Anume nivelul de dezvoltare și prezență a acestor rețele determină posibilitățile populației de a fi parte și a beneficia de toate avantajele societății informaționale.

La nivel global Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor promovează principiul necesității asigurării accesului „pentru toți și oriunde” („for everyone, everywhere”) conectivității. Acest principiu este inclus și în Pilonul I al Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”: „Extinderea accesului şi conectivităţii – o infrastructură TIC omniprezentă optimizată cu acces uşor, uniform şi nediscriminatoriu pentru toţi”, obiectivul general al pilonului fiind: „Dezvoltarea infrastructurii infocomunicaţionale şi îmbunătăţirea accesului pentru toţi”.

Atingerea acestui obiectiv către anul 2020 se va caracteriza prin următorii indicatori:

 

 • Toate localităţile cu primării vor fi asigurate cu acces la Internet de cel puţin 30 Mbps (cel puţin un punct de prezenţă a reţelei de fibră optică).
 • În localităţile conectate se va oferi viteză minimă pentru abonaţi – 5 Mbps în 2014, 15 Mbps în 2017, 30 Mbps în 2020.
 • Cel puţin 60% din gospodării vor avea acces la Internet în bandă largă.
 • 85% de localităţi vor avea acces mobil în bandă largă.
 • 100% edificii civile noi, începînd cu 2018, vor fi echipate cu infrastructură de acces pentru reţele de comunicaţii electronice.
 • 80% din reţelele magistrale noi din localităţile urbane vor fi amplasate în mod subteran.
 • 100% din populaţie va avea posibilitate de acces la televiziunea digitală terestră.

 

În vederea atingerii obiectivului dat, au fost elaborate, au intrat în vigoare și se aplică următoarele documente de politici, acte legislative și normative:

 

 

De asemenea, a fost elaborat  și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 629 din 5 iulie 2018 Programul de dezvoltare a rețelelor de bandă largă pe anii 2018-2020 

 

La atingerea obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii infocomunicaţionale şi îmbunătăţirea accesului pentru toţi” contribuie și implementarea Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116  din  11 februarie 2013.

 

 

 

În conformitate cu cadrul legal și normativ în vigoare, Ministerul Economiei şi Infrastructuri exercită următoarele funcții în domeniul comunicațiilor electronice:

  

 1. aprobă planul de numerotare şi elaborează strategia de utilizare în scopuri civile a benzilor de frecvenţe radio;
 2. promovează şi realizează documentele de politici privind distribuirea şi utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală precum și coordonează asigurarea compatibilităţii electromagnetice;
 3. coordonează administrarea şi gestionarea spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală;
 4. defineşte modul şi condiţiile de utilizare a reţelelor de comunicaţii electronice pentru necesităţile apărării şi securităţii naţionale, în caz de forţă majoră şi de stare excepţională;
 5. asigură evidenţa staţiilor de radiocomunicaţii, canalelor şi frecvenţelor radio, selectarea, calcularea şi planificarea frecvenţelor şi/sau canalelor radio, coordonarea internaţională şi internă, notificarea benzilor de frecvenţe, canalelor sau frecvenţelor radio;
 6. asigură monitorizarea spectrului de frecvenţe radio, aprobă modul de creare şi menţinere a sistemului naţional de radiomonitoring;
 7. coordonează elaborarea Tabelului naţional al atribuirii benzilor de frecvenţe;
 8. aprobă reglementări tehnice privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio, exploatarea staţiilor şi reţelelor de radiocomunicaţii, proiectarea, construirea (instalarea), întreţinerea, demontarea, înlocuirea, transferarea reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură, retehnologizarea şi exploatarea acestora, modalitatea şi procedurile de autorizare a staţiilor radio de navă;
 9. determină, în limitele competenţei, modalitatea şi procedurile privind importul şi plasarea pe piaţă a produselor de comunicaţii electronice şi asigură coordonarea reglementărilor pentru evaluarea conformităţii echipamentelor de comunicaţii electronice;
 10. coordonează dezvoltarea comunicaţiilor electronice în alte sectoare ale economiei naţionale.
modelul_costului