Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

Direcția infrastructură de transport este o subdiviziune structurală din cadrul aparatului central al Ministerului Economiei și Infrastructurii instituită în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea ministerului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 690 din 30.08.2017, care își îndeplinește atribuțiile ce țin de promovarea politicii statului în domeniul infrastructurii drumurilor și siguranței rutiere.

         

Direcția se conduce în activitatea sa de următoarele principii:

1)   legalitate și imparțialitate;

2)   eficiență, obiectivitate și transparență;

3)   profesionalism și responsabilitate;

4)   distribuirea și delegarea adecvată atribuțiilor și sarcinilor interne;

5)   informare, comunicare și colaborare eficientă cu celelalte subdiviziuni ale Ministerului;

6)   confidențialitate și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal;

7)   independență funcțională de celelalte subdiviziuni ale Ministerului.

 

    Direcția are următoarea structură organizatorică:

-      Direcția infrastructură de transport;

-      Secția infrastructura drumurilor;

-      Serviciul securitate în transport.

 

Misiunea Direcției constă în analiza situaţiei şi problemelor din domeniul infrastructurii transporturilor și siguranței rutiere, elaborarea politicilor publice eficiente, monitorizarea calității politicilor şi actelor normative şi propunerea intervențiilor justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente în domeniile de competență, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.

Funcțiile de bază ale Direcției țin de domeniul infrastructurii de transport și siguranței rutiere, în limita competențelor Ministerului, și sunt următoarele:

-  elaborarea/ajustarea, promovarea, precum și armonizarea politicilor de stat, actelor legislative şi normative din domeniu cu cele europene;

-  elaborarea şi promovarea cadrului legal în vederea stimulării investiţiilor cu capital autohton şi străin din domeniu;

-  elaborarea propunerilor de proiecte investiţionale, programelor de investiţii  finanţate din bugetul de stat, inclusiv cu finanţare externă pentru construcția, modernizarea, reabilitarea, reparația și întreținerea infrastructurilor de transport, acțiunilor din domeniul siguranței rutiere precum și monitorizarea implementării acestora;

-  elaborarea, argumentarea și promovarea propunerilor privind conexiunea reţelelor naționale de transport la cele internaționale;

-   reprezentarea intereselor Ministerului în cadrul organismelor internaţionale pe baza convenţiilor şi acordurilor la care Republica Moldova este parte şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi organisme internaţionale interesate;

-   iniţierea încheierii de convenţii, acorduri şi alte tratate internaţionale, precum şi întocmirea formelor de aderare la cele existente precum și realizarea măsurilor de aplicare a acestora;

-   organizarea şi dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice şi de proiectări tehnologice în domeniul proiectării, construcţiei şi modernizării drumurilor publice și siguranței rutiere prin corelare cu programele naţionale şi internaţionale în acest domeniu;

-   coordonarea elaborării/actualizării normelor tehnice și standardelor precum și  implementării tehnologiilor moderne, precum și implementarea celor mai bune practici în domeniu.

 

Prezentarea ”Infrastructura drumurilor naționale și locale”

 
modelul_costului