Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Proiectul Bancii Mondiale pentru Ameliorare a Competitivităţii in Republica Moldova (PAC/CEP)

Informație generală despre

 

Proiectul Băncii Mondiale de ameliorare a competitivităţii II (PAC2)

 

Proiectul Ameliorarea Competitivităţii II (PAC2), este implementat în perioada octombrie 2014 – iulie 2021 și are drept obiectiv principal sporirea competitivităţii la export a întreprinderilor din Moldova şi reducerea constrîngerilor şi a poverii cadrului de reglementare asupra mediului de afaceri.

Costul total al proiectului este de 45 mln dolari SUA, finanțat de Banca Mondială  din sursele Creditului IDA – echivalentul a 15 mln dolari SUA şi Împrumutului Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 30 mln dolari SUA.

Perioada de Implementare a proiectului: Proiectul se implementează în perioada noiembrie 2014 – iulie 2021, prin intermediul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Directoratului Liniei de Credit și Unității de Implementare a Proiectului de  ameliorare a competitivității.

Componentele proiectului:(i) Suport Guvernului în implementarea reformei regulatorii; (ii) Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii; (iii) Facilitarea accesului la finanţare şi (vi) Suport la implementarea proiectului.

Finanțarea componentelor ”Reforma Regulatorie” și ”Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii” este bazată pe indicatorii de performanță, care sunt stabiliți pentru fiecare an în parte.

Beneficiarii principali ai proiectului: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor, alte autorități publice, ODIMM, MIEPO (redenumită în Agenția de Investiții după restructurare), întreprinderile sectorului privat.

În cadrul PAC2 se aplică 2 instrumente/mecanisme de suport și acces la finanțare pentru agenții economici privați, care exportă sau care activează în lanțul valoric la export și tind sa exporte – (i) Programul de granturi de cofinanțare și (ii) Împrumuturi recreditate prin intermediul instituțiilor financiare.

 

(i)        Programul de granturi de co-finanțare (Matching Grant Facility- MGF) cu un buget total de 3 mil dolari SUA pentru perioada 2016-2020, prevede finanțări nerambursabile pentru acoperirea a 50% din costul proiectelor de îmbunătățire a afacerii, dar nu mai mult de 200 de mii de lei per beneficiar[1]. Deși suportul este focusat preponderent pentru servicii de dezvoltare a afacerii, începind cu iunie 2018 pînă la 30 la sută din volumul grantului poate fi direcționat și pentru procurarea echipamentului. Cu aceste resurse, agenții economici pot să-și sporească calitatea produselor și a serviciilor, să lanseze altele noi, să optimizeze procesele interne, să îmbunătățească imaginea companiei, să identifice clienți și piețe noi, dar și să stabilească parteneriate pe lanțurile valorice.

Beneficiarii eligibili pentru MGF sunt întreprinderile micro, mici și mijlocii din Moldova, care exportă sau care activează în lanțul valoric la export și tind sa exporte, nu au datorii la plata taxelor și impozitelor, au idei de îmbunătățire a afacerii și au capacitatea de a achita serviciile de consultanta. Activitatea de producere și durata de minim 2 ani de activitate constituie un avantaj. Domeniile prioritare pentru susținere sunt: industria alimentară, electronica și mecanica, textile, tehnologii informaționale și altele.

Lista activităţilor eligibile este relativ mare, incluzând, inter alia: servicii de consultanţă complexe (re-engineering al business proceselor); identificarea şi fortificarea capacităţilor pentru implementarea noilor tehnologii, certificarea sistemelor de management conform standrdelor internationale (ISO, Global Gap, etc.); studii de piaţă, asistenţă în elaborarea produselor, ambalarea produselor, etichetarea, branding; asistenţă in  marketing; alte servicii relevante.

Pentru mai multe informații despre modul de aplicare la granturi și pentru eventual suport, agenții economici pot contacta echipa proiectului la numarul de telefon (022) 296723 sau pot accesa pagina web: http://uipac.md/granturi-de-cofinantare.

 

(ii)       Pentru facilitarea accesului la finanțare pe termen mediu și lung în cadrul Liniei de Credit a PAC2 se acordă Împrumuturi recreditate prin intermediul instituțiilor bancare (bugetul total alocat în cadrul PAC2 – 29,4 mil.dolari SUA). Astfel, întreprinderile private exportatoare/orientate spre export sau care activează în lanțul valoric la export și au minim 2 ani de activitate economică, pot beneficia de fonduri direcţionate pentru acoperirea necesităților în mijloace circulante și investiții capitale. Suma totală maximală a împrumutului per beneficiar nu poate depăși echivalentul a 800 mii dolari SUA în cazul proiectului de investiții capitale și 500 mii dolari SUA pentru capital circulant independent.  Maturitatea sub-împrumuturilor pentru beneficiari - până la 8 ani pentru sub-proiecte investiţionale (care pot include până la 40% capital circulant) și până la 4 ani pentru sub-împrumuturile pentru capital circulant independent.

Rata dobânzii la resursele recreditate este flotantă și se revizuiește semianual la 1 octombrie și la 1 aprilie.

Pentru contractarea sub-împrumuturilor, companiile se pot adresa la instituțiile financiare participante la proiect - BC “Mobiasbancă -Groupe Societe Generale”, BC “Procreditbank”, BC “ Comertbank”, BC “ Fincombank” și BCR Chișinău, cu care Ministerul Finanțelor are semnate acorduri de recreditare a fondurilor PAC 2.

Mai multe informații despre credite oferite agenților economici: http://uipac.md/linia-de-credit.

Mai multe informatii despre activitățile PAC II: http://uipac.md/  sau la numărul de telefon (022) 296723, (022) 296724.

 

 
 

Informație generală despre

 

Unitatea de Implementare a Proiectului de Ameliorare a Competitivităţii (UIPAC)

 

Unitatea de Implementare a Proiectului de Ameliorare a Competitivităţii (in continuare - UIPAC) este o instituţie publică, subordonată Ministerului Economiei și Infrastructurii, fiind creată prin Hotărârea Guvernului nr.895 din 25.08.2005 (Monitorul Oficial al RM nr.119-122 din 09.09.2005).

Misiunea de bază a UIPAC este implementarea eficientă a Proiectului Băncii Mondiale de ameliorare a competitivităţii şi, după caz, a altor proiecte investiționale și/sau de asistență tehnică, finanțate de BM și alte instituții internaționale donatoare, prin administrarea, monitorizarea şi coordonarea implementării proiectelor în cauză, în conformitate cu prevederile acordurilor corespunzătoare de împrumut / credit şi/sau grant, semnate între Republica Moldova şi instituţiile internaţionale respective.

Unitatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, acordurile de împrumut / credit pentru dezvoltare şi/sau grant, directivele şi standardele Băncii Mondiale, precum și Statutul aprobat prin HG 895 din 25.08.2005.

Unitatea dispune de autonomie administrativă şi financiară, are conturi de decontare în Trezoreria de Stat, inclusiv în valută străină prin intermediul BNM, dispune de ştampilă şi formulare.

Sediul Unităţii este: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare, nr.180, of. 815.

 

În perioada 2006-2013 UIPAC a asigurat implementarea Proiectului Ameliorarea Competitivității (PAC I), cu un buget total de USD 38,3 mil, care avut un impact benefic asupra sectorului privat și facilitării exporturilor. La finele anului 2013 Guvernul a lansat pregătirea, iar ulterior după negocieri cu Banca Mondială, în octombrie 2014 a fost demarat Proiectul Ameliorarea Competitivității (PAC II), scopul fiind consolidarea rezultatelor PAC I și susținerea în continuare a Guvernului în sporirea competitivităţii la export a întreprinderilor din Moldova şi reducerea constrîngerilor şi a poverii cadrului de reglementare.

Obiectivele de bază ale PACII sunt: (i) îmbunătăţirea competitivităţii companiilor exportatoare, creşterea capacităţii la export a companiilor care deocamdată nu desfăşoară operaţiuni de export şi crearea legăturilor cu pieţele de desfacere pentru ambele categorii; (ii) îmbunătăţirea capacităţilor întreprinderilor private privind accesul la finanţare pe termen mediu şi lung; și (iii) îmbunătăţirea mediului de afaceri prin reducerea costurilor în comerțul transfrontalier.

Costul total al proiectului actual este de 45 mln dolari SUA, finanțat de Banca Mondială din sursele Creditului IDA – echivalentul a 15 mln dolari SUA şi Împrumutului Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 30 mln dolari SUA.

Perioada de Implementare a proiectului: Proiectul se implementează în perioada  octombrie 2014-ianuarie 2020[1], prin intermediul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Directoratului Liniei de Credit și Unității de Implementare a Proiectului de  Ameliorare a Competitivității.

Beneficiarii principali ai proiectului: Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor, alte autorități/instituții publice (Consiliul Concurenței, ODIMM, MIEPO[2]), întreprinderile sectorului privat.

Ca arie de activitate, PAC II cuprinde următoarele componente:(i) Reforma Regulatorie; (ii) Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii; (iii) Facilitarea accesului la finanţare şi (iv) Suport la implementarea proiectului.

 

Componenta I ”Reforma Regulatorie”-  scopulcomponentei este de a susţine Guvernul în ameliorarea mediului de afaceri, și anume în implementarea Strategiei reformei regulatorii şi a planului de acţiuni pentru perioada 2015-2020. În cadrul acestei componente se întreprind activități pentru a dezvolta și implementa mecanisme de responsabilizare a autorităților publice centrale, și a monitoriza implementarea reformelor cu impact direct asupra mediului de afaceri.

 

Componenta II ”Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii”  - ține de  consolidarea legăturilor între întreprinderile mici și mijlocii din Moldova și piețele de desfacere, precum și de îmbunătățirea capacităților acestora de a concura pe aceste pieți.

Prin intermediul  acestei componente întreprinderile din sectorul privat vor  beneficia de asistența  în formă de granturi de co-finantare pentru sporirea competitivității. Activitățile prevăzute în cadrul acestei componente vor sprijini întărirea capacităților instituționale ale MIEPO și ODIMM, care vor deveni verigile cheie în facilitarea dezvoltării IMM-lor și accelerarea lor pe piețele de desfacere străine.

 

Componenta III ” Facilitarea accesului întreprinderilor la finanțareva facilita în continuare accesul la finanțare pe termen mediu și lung a întreprinderilor orientate la export și reducerea barierelor de finanțare din cauza cerințelor înalte fată de gaj.

 

În cadrul Liniei de Credit, pentru finanțarea necesităților în mijloace circulante și investiții capitale, întreprinderile private exportatoare eligibile pentru finanţare vor beneficia direct de fonduri direcţionate prin intermediul institutiilor financiare participante (IFP). În aceeaşi ordine de idei, instituțiile financiare participante eligibile, vor beneficia direct de acces la fonduri pe termen mediu şi lung şi de asistenţă tehnică pentru perfecționarea metodologiilor de evaluare a riscurilor pentru finanţarea IMM-lor și a mecanismului de garantarea imprumuturilor.

Structura organizatorică a UIPAC și efectivul de personal a UIPAC sunt aprobate de Consiliul de observatori UIPAC[3] prin Procesul verbal nr.16 din 19 decembrie 2014. 

Anexe:

 1. Call for expressions of interest (cvs) full-time assignmnet (consultant services)

 2. Export promotion expert support to Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO) 14.09.2015
 3. Call for expressions of interest (CVs) full-time assignmnet (CONSULTANT SERVICES) 10.09.2015

 4. REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES) 10.09.2015

 5. Call for Expressions of Interest for the position "Matching Grants Facility' accountant" (CVs) (28.08.2015)

 6. Export promotion expert support to Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO) (29.07.2015)
 7. Request for Expressions of Interest "Cost of Doing Business Survey" - extension of the deadline for submission of the EoI ( 20.07.2015)
 8. Agri-food expert support to Moldovan Investment and Export Promotion Organization Data publicarii (10.07.2015)
 9. Request for Expressions of Interest "Cost of Doing Business Survey" ( 30.06.2015 )
 10. Call for Expressions of Interest "Agri-food expert support to MIEPO" (CVs) (28.05.2015)
 11. "Services for unfolding of training on safeguards aspects for the PFIs and other project beneficiaries" (NCS, Shopping) (22.05.2015)
 12. Contract award information "Matching Grants Facility Officer" (22.05.2015)
 13. Contract award information "Air conditioners for PIU" (22.05.2015)
 14. Contract award information "Environmental specialist for Line of Credit and MGF components" (22.05.2015)
 15. Contract award information "Furniture and minor office equipment for PIU and RIA secretariat" (22.05.2015)
 16. Contract award information "SME expert for MoE and PIU" (22.05.2015)
 17. Call for expressions of interest "Communication specialist for MGF"( 11.05.2015 )
 18. Call for expression of interest (CVs) - "Development of the CEP' web page" (re-advertisement) (15.04.2015) 
 19. Request for expressions of Interest "Baseline and annual surveys of ODIMM and MIEPO clients and SMEs" (Company) Data de azi: (06.04.2015) 
 20. Call for expressions of interest "Operations’ expert support to Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO)" (CVs.) (06.04.2015) 
 21. Contract award information "Procurement specialist for the project implementation unit" (13.05.2015) 
 22. Call for expression of interest (CVs) “Development of the CEP’ web page”
 23. “Refurbishment of PIU’premises” (small works) ( 04.03.2015)
 24.  Request for expression of interest – Development of the Investment Attraction for Export Development Strategy” (CQS)( 04.03.2015)
 25.  Call for expression of interest for the position of regulatory reform component’ coordinator” (CVs) re-advertising (23.02.2015)
 26.  Call for Expression of Interest for the position of SME expert”(CVs) (18.02.2015)
 27.  Call for Expression of Interest for the position of the Environmental Specialist” (CVs) (09.02.2015)
 28.  “Contract award for the position of Matching Grants Facility’ Coordinator” (26.01.2015)
 29.  “Call for Expression of Interest for the position of the Matching Grants Facility Officer” (CVs) (26.01.2015)
 30.  Call for Expression of Interest – Feasibility Study for establishing a one stop shop for permissive documents (05.12.2014)
 31.  Call for expressions of interest (CVs) for the position of Environmental specialist under LOC and MGF (26.11.2014)
 32.  Contract Award information – RIA Secretariat consultant-Group 3 (24.11.2014)
 33. Contract Award information – RIA Secretariat consultants (11.11.2014)
 34. Call for Expression of Interest (CVs) for the position of regulatory reform component’ coordinator (11.11.2014) 
 35. Call for Expression of Interest (CVs) for the position of MGF coordinator (24.10.2014)
 36. Call for Expression of Interest (CVs) for the positions of RIA Secretariat consultants (23.09.2014)
 37. Call for Expression of Interest (CVs) for the position of PIU procurement specialist (12.09.2014)
 38. General Procurement Notice for CEP II (04.09.2014)
 39. Contract Award financial audit services (07.08.2014)
 40. Contract award for consultant’s services “Study of economic sectors to identify major obstacles to competition” TA to the Competition Council of the Republic of Moldova (11.07.2014)
 41. Contract awarded for delivery of the IT equipment for the Ministry of Economy (26.06.2014)
 42. Request for Expression of Interest - Consulting Services "Technical Assistance to the Organization for Small and Medium Enterprises Sector Development (ODIMM) on Credit Guarantee Facility" (28.05.2014)
 43. Request for Expression of Interest – Consulting Services “Study of economic sectors to identify major obstacles to competition”  (12.05.2014)
 44. Request for Expression of Interest - Consulting Services “Analysis of Priority Export Markets and Instruments to Promote Moldova Exports to the EU and Other Markets and Preparation of a Two Year Interim Action Plan for MIEPO” (08.05.2014)
 45. Request for Expression of Interest - Consulting Services  “SME’ Segmentation Study” (26.03.2014)
 46. Contract award for the position of enviromental specialist for revising enviromental management framework designed for CEP I Project  (20.02.2014) 
 47. Contract award for the position of PIU procurement specialist under TF 016060
 48. Call for expressions of interes (CVs) for a part-time assignment on consultant services of a local part-time Procurement specialist (28.11.2013)

 

modelul_costului