Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Urbanism, construcții și locuințe

Direcția urbanism, construcții și locuințe

 

Direcția urbanism, construcții și locuințe este subdiviziunea funcțională din structura organizatorică a Ministerului Economiei și Infrastructurii și este coordonator și promotor al politicilor în domeniul urbanismului, construcțiilor și locuințelor.Direcția a fost creată în conformitate cu Regulamentul, structura și efectivul-limită al Ministerului Economiei și Infrastructurii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 690 din 30.08.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 322-328, art. 792) și își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova și legile Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului, decretele Președintelui Republicii Moldova, hotărârile şi dispozițiile Guvernului, regulamente, ordinele şi dispozițiile ministrului, alte acte normative, inclusiv cele internaționale de specialitate, precum şi cu prezentul Regulament de organizare şi funcționare.

 

Funcțiile direcției urbanism, construcții și locuințe

 

Direcția are ca obiect de activitate următoarele funcții:

  1. Elaborează proiecte de acte legislative și normative în domeniul, în conformitate cu obiectivele şi direcțiile strategice stabilite de minister;
  2. Asigură procesul de elaborare, analiză, monitorizare și evaluare a documentelor de politici în domeniul urbanismului, construcțiilor și  locuințelor, precum și contribuie la estimarea impactului social, economic, financiar și de altă natură al documentelor de politici;
  3. Organizează și coordonează, implementarea politicilor în domeniul urbanismului, construcțiilor și locuințelor, asigurând aplicarea uniformă a legislației naționale in domeniile vizate;
  4. Coordonează dezvoltarea sistemului de reglementare tehnică în domeniu și armonizării acestuia cu standardele europene;
  5. Elaborează propuneri la programele și planurile de activitate ale ministerului, a rapoartelor despre realizarea acestora în domeniul urbanismului, construcțiilor și locuințelor şi direcțiile strategice stabilite de minister;
  6. Determină direcțiile prioritare de activitate și elaborează strategii și programe în urma evaluării situației din sectorul de domeniu și din sectoarele aferente acestuia, identificând problemele, riscurile și oportunitățile pentru excluderea abaterilor constatate, prevenirea pericolelor și amenințărilor identificate sau valorificarea  oportunităților  apărute;
  7. Participă în limitele competentelor funcționale, la realizarea activităților de cooperare transfrontalieră în cadrul proiectelor investiționale precum și de cooperare interregională in cadrul  programelor internaționale.

 

Listă documente:

1. Prezentarea publică „Managementul durabil al orașelor și protecția patrimoniului cultural”

Fișier 1 (26.11.2019)

Fișier 2 (26.11.2019)

 

 

Actualizat la data de 26.11.2019

 

modelul_costului